Iş güvenliği yönetmeliği (yg og ve ag)

trgezgin

Paylaşımcı üye
Katılım
24 Ağu 2013
Mesajlar
167
Puanları
106
[h=1]Enerji Nakil Hatları İş Güvenliği Yönetmeliği[/h][h=3]Genel Esaslar[/h][h=4]Amaç:[/h]Madde 1- İş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve sair mevzuatın iş güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ek olarak, Teşekkülümüzün faaliyet konusunu oluşturan elektrik unsurunun büyük tehlike taşıyan özelliği dikkate alınarak, bu yönetmelik Şebeke-TESİS işyerlerinde iş güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
[h=4]Kapsam:[/h]Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri ŞEBEKE-TESİS işyerlerinde görevli tüm kamu ve özel sektör personeline uygulanacaktır.
[h=4]Kısaltmalar:[/h]Bu Yönetmelikte geçen kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder.
AA (AC):Alternatif akım
DA (DC):Doğru akım
KG:Küçük gerilim
AG:Alçak gerilim
OG:Orta gerilim
YG:Yüksek gerilim
YDM:Yük Dağıtım Müdürlüğü
EİH:Enerji İletim Hattı
EDH:Enerji Dağıtım Hattı
EDŞ:Kamu veya Özel Elektrik Dağıtım Şirketi
TM:Trafo Merkezi
İGF/1:İş Güvenliği Çalışma İzni Formu
İGF/2:İş Bitirme Beyan Formu
EKV:Enerji Kesilmesi ve Verilmesi İsteği Formu
Madde 3- Bu Yönetmelikte gerilim kademeleri aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir.
Küçük gerilim:0- 50 Volt arası
Alçak gerilim:50 -1.000 Volt arası
Orta gerilim:1.000 - 36.000 Volt arası
Yüksek gerilim:36.000-170.000 Volt arası
Çok Yüksek gerilim:170.000 Volt ve yukarısı
50 Volt’un üzerinde olan gerilim tehlikeli gerilimdir.
1000 Volt’un altındaki çalışmalar için Madde 48’deki hükümler geçerlidir.
Alınacak güvenlik önlemleri açısından 1000 Volt’un üzerindeki gerilimler Yüksek Gerilim sayılacaktır.
Madde 4- Gerilim altındaki iletkenler için kabul edilen azami yaklaşma mesafesi aşağıda gösterilmiştir.

 • 50 - 3.500 volt arası 30 cm
 • 3.500-10.000 volt arası 60 cm
 • 10.000-50.000 volt arası 90 cm
 • 50.000-100.000 volt arası 150 cm
 • 100.000-250.000 volt arası 300 cm
 • 250.000-450.000 volt arası 400 cm
[h=3]Tarifler:[/h]Madde 5- Bu Yönetmelikte adı geçen birim, donanım ve işlemlerin açıklanması aşağıdaki gibidir.
Elektronik Mühendisi: Belirlenmiş bir bölge içerisindeki elektronik bilgi, elektronik haberleşme ve elektronik koruma devrelerinin Bakım ve ayarlarından sorumlu mühendistir.
Test Mühendisi: Belirlenmiş bir bölge içerisindeki güç, akım-gerilim trafoları, generatör, kesici, YG Kablo, nötr direnci, kapasitör ve Parafudr gibi teçhizatın testlerinden sorumlu mühendistir.
Ekip: Birden fazla elemanın bulunduğu çalışma grubudur.
Ekip Şefi veya Sorumlusu: Yapılacak bir çalışmadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alan veya aldırtan, sonra teçhizat üzerinde yapılacak çalışmaları yürüten, çalışmaların bitiminde de bu önlemlerin kaldırılmasını sağlayan veya isteyen, üzerinde çalışma yapılan teçhizatın servise alınabileceğini ilgili birimlere bildiren sorumlu şahıstır.
Çalışma İzni istemeye Yetkili Elemanlar: Ulusal sistemi etkileyen çalışmalarda; üretim ve iletim tesislerinde çalışma izni istemeye yetkili elemanların isimleri ilgili Proje Müdürlüklerince Yük Dağıtım Müdürlüğü, Şebeke Tesis Grup Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Şirketi ünitelerinin yapacağı çalışmalarda izin istemeye yetkili elemanların isimleri ilgili
Şebeke Grup Müdürlüklerine önceden yazılı olarak bildirilecektir.
[h=4]Sık Kullanılan Terimler:[/h]1)Trafo Merkezi (TM): Yüksek ve Orta Gerilim değişikliği yapılan transformatör ve diğer tesisatın bulunduğu yer.
2)GİS TM: Gaz İzoleli Trafo Merkezi
3)Kesici: Normal yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapatmak için kullanılan bir cihazdır.
4)Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapatmak için kullanılan bir cihazdır.
5)By Pass Ayırıcısı: Tek baralı sistemde ancak kesici yük altında iken açılıp kapanabilen bir ayırıcıdır.
6)Toprak Ayırıcısı: Gerilimsiz duruma getirilmiş elektrik devrelerini toprakla irtibatlamak için kullanılan cihazdır.
7)Sigorta: Elektrik akımının öngörülen bir sınır değerini aşması durumunda elektriği kendiliğinden kesen aygıt ve düzenlerdir.
8)Bara: Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı bir ünitedir. Teçhizatın kendi kesicisi ile bağlı olduğu baraya Ana Bara, transfer kesicisi veya ayırıcısı ile bağlı bulunduğu baraya da Transfer Bara denir.
9)EİH: Enerji taşımaya yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan havai iletkenlerden oluşan tesistir.
10)Yüksek Gerilim Yeraltı Kablosu (YGYK): Enerji iletmeye yarayan izole ve yeraltında kullanılabilen kablolardır.
11)Müşterek Hatlar: İki farklı gerilime ait hatların aynı direkler üzerinde bulunduğu hatlardır.
12)Çok Devreli Hatlar: Aynı direkte ve aynı gerilimde birden fazla devre bulunan hatlardır.
13)Parafudr: Teçhizatı yıldırımın meydana getireceği yüksek gerilimlerden veya nominal gerilimin üzerindeki aşırı gerilimlerden koruyan cihazdır.
14)Güç Trafosu: Elektrik enerjisinin frekansını değiştirmeden gerilim ve akımın seviyesini belli oran dahilinde değiştiren ünitedir.
15)akım trafosu: Akımı belli oran dahilinde değiştiren cihazdır.
16)Gerilim Trafosu: Gerilimi belli bir oranda değiştiren cihazdır.
17)Kaplin Kapasitör (Gerilim Bölücü): İletişim, koruma, ölçü ve bilgi nakli için kullanılan cihazların EİH’na bağlantısında kullanılan kuplaj kondansatörüdür.
18)Hat Tıkacı: Ayarlandığı frekans bandına karşı büyük empedans göstererek işaretin bara tarafına geçmesini engelleyen (hat tarafına yönlendirilmesini sağlayan) paralel rezonans devresidir.
19)Şönt Kapasitör: Bağlı bulunduğu baranın gerilimini yükseltmek için kullanılan ve reaktif güç üreten kondansatör grubudur.
20)Seri Kapasitör: Uzun EİH’na seri olarak bağlanan ve hattın empedansını küçültmek için kullanılan kondansatör grubudur.
21)Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, trafo ve baradan reaktif güç çeken (tüketen) ve gerilim düşürmek için kullanılan bobindir.
22)Röle: Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve düşük frekans gibi durumlarda kesicilere açma, kapama ve sinyal kumandası veren cihazdır.
23)Kuranportör: EİH iletişim ortamı gibi değerlendirerek konuşma, koruma, sinyalizasyonu ve bilgi iletişimi sağlayan radyo frekanslı (RF) alıcı-verici cihazdır.
[h=4]Tesislerin Durumu:[/h]1)Serviste Olan Teçhizat: Bir teçhizatın amacına uygun çalışmasıdır.
2)Servis Dışı Teçhizat: Çeşitli sebeplerle (bakım, tamir, yedek, arıza vb) işletme dışı bırakılan teçhizattır.
3)Emre Amade Teçhizat: Servise girmeye hazır durumda bulunan teçhizattır.
4)Emre Amade Olmayan Teçhizat: Arıza, bakım, tamir, kontrol, muayene gibi nedenlerle servis dışı bulunan ve ihtiyaç anında servise alınamayan teçhizattır.
5)Boşta Gerilim Altında Teçhizat: Üzerinden enerji çekilmeyen, fakat bir tarafından gerilim tatbik edilmiş bulunan teçhizattır.
6)Topraklanmış Teçhizat: Gerilimsiz duruma getirildikten sonra toprakla irtibatlandırılmış teçhizattır.
7)Yedek Teçhizat (Duran Yedek): Serviste olan bir teçhizatın yerine alınmak üzere servis dışı bekletilen teçhizattır.
8)Transfere Alınmış Teçhizat: Ana baradaki veya bağlantı tesisatındaki müsait olmayan bir durum nedeniyle transfer bara üzerinden irtibatlandırılmış teçhizattır.
9)Ring Devre: En az üç merkezin ya da iki merkeze bağlı paralel iki EİH’nın meydana getirdiği kapalı devredir.
[h=4]İşlemler:[/h]1)Manevra: Sistemin muhtelif kısımlarını devreye sokmak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemlerdir.
2)Boşta Gerilim Altına Almak: Gerilimsiz halde bulunan bir teçhizatın, topraklamalar ile irtibatını kestikten sonra, ayırıcı ve kesicileri kapatarak, teçhizatı gerilimli sistemle irtibatlandırmak demektir.
3)Enerjilemek: Gerilim altına alınmış olan bir teçhizatın açık olan ucundan gerekli ise senkronizasyon şartlarını sağlayarak, enerji alan veya veren bir sistem ile irtibatının temin edilmesidir.
4)Arıza Halleri Manevraları: Arıza hallerinde kesicilerin açmasını takiben sistemi en kısa zamanda normal çalışma durumuna getirmek için kullanılan işlemlerdir.
5)Paralel Alma: Birbirinden ayrı olarak gerilimli bir halde bulunan iki sistem parçasını veya üniteyi senkronizasyon şartlarını sağladıktan sonra birbirine bağlama işlemidir.
6)Ringin Kapatılması: Herhangi bir nedenle açılmış olan ring devrenin, açık uçları arasındaki gerilim farkını ve faz açısını müsaade edilebilir bir değere getirdikten sonra, birleştirme işlemidir.
7)Teçhizatın Gerilimsiz Bırakılması: Teçhizatı gerilim verebilen her kaynaktan gözle görülür bir şekilde ayırmak, kesici ve ayırıcıları açmak, kartlama yapmak ve uyarı levhaları koymaktır.
8)Topraklama ve Kısa Devre Yapmak: Gerilimsiz boştaki teçhizat veya hatlara ait faz iletkenlerini, toprak ayırıcısını kapatarak veya bir ucu topraklama barasına bağlanmış kısa devre kablosunu ve stankasını kullanarak toprakla irtibatlandırmaktır.
9)Koordineli Çalışma: Birden fazla ekibin aynı çalışma izni formu ile çalışmasıdır. Bu tür çalışmalarda çalışma izni istemeye yetkili kişi tarafından bir koordinasyon sorumlusu belirlenir.
10)Koordinasyon Sorumlusu: Koordineli çalışmalarda aynı çalışma izni formu ile çalışan ekiplerin koordinasyonundan sorumlu kişidir.
11)Gerilim Altında Çalışmalar: Enerjili bir teçhizat veya hattın yakınına yani Madde 4’de belirtilen güvenlik mesafelerine kadar sokulma zarureti olan çalışmalardır. Gerilim altındaki çalışmalarda ekip şefi veya ekip sorumlusu fiili çalışmalara iştirak etmez, ekip çalışmalarını gözetler ve uyarır.
[h=4]Formlar ve Kartlar:[/h]1)Çalışma İzni İsteği Formu (Form YDM-1): Yüksek gerilim ve çok yüksek gerilim tesislerinde servisten çıkması sistemin çalışmasını aksatacak veya kesintiye uğratacak bir teçhizat üzerinde yapılacak çalışmalar için işe başlamadan önce çalışma izni istemeye yetkili elemanlar tarafından doldurulan ve YDM’ne yazdırılan veya gönderilen formdur (Ek:1).
2)Çalışma İzni Verme Formu (Form YDM-2): YDM’nin, sistemin durumunu göz önüne alarak ve koordinasyonu sağlayarak, dolduracağı formdur (Ek:2).
3)Manevra Formu (Form YDM-3): YDM’nin bizzat yaptıracakları manevralarda, işletme teknisyenlerinin takip edecekleri manevra sırasını belirtmek gayesi ile manevraya başlamadan önce YDM tarafından doldurulan ve ilgili merkezlere yazdırılan işlem sırası formudur. (Ek:3).
4)İş Güvenliği Formu (Form İGF-1): İşletme teknisyeni tarafından düzenlenen ve işi yapacak ekip şefi, ekip sorumlusu veya koordinasyon sorumlusuna çalışma yapılacak tesisatta enerjinin kesildiğini, kilitleme, topraklama, kartlama ve çalışma alanını belirleyen işaretleme işlemlerinin yapıldığını belirleyen ve bu durumu karşılıklı olarak doğrulayan formdur.
İşletme teknisyeni ve ekip şefi değişikliği durumlarında İşletme Yetkilisi Olur’u ile değişiklik YDM’ye bildirilecek İGF-1 doldurulacaktır. (Ek:4)
5)İş Bitirme Beyanı (Form İGF-2): Teçhizat üzerindeki çalışmayı yapan ekip şefi, ekip sorumlusu veya koordinasyon sorumlusu tarafından işletme teknisyenine hitaben düzenlenen ve çalışmanın bittiğini belirten ve bu durumu karşılıklı olarak doğrulayan formdur. (Ek:5)
6)Elektrik Dağıtım Şirketi Enerji Kesilmesi/Verilmesi İsteği Formları(Form EKV): TEİAŞ ve TEDAŞ iş yerlerinde, işletme teknisyeni ile enerji verilmesini isteyen EDŞ yetkilileri arasında karşılıklı doldurularak imzalanan formdur.(Ek:6)
Enerji kesilmesini ve verilmesini istemeye yetkili şahısların isimleri daha önceden TEİAŞ ve TEDAŞ İşletme Müdürlüklerine bildirilecektir.
[h=3]Genel Kurallar[/h]Madde 6- Çalışan her eleman çalıştığı görevde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerinin, görevin devamı süresince titizlikle uygulanmasından öncelikle sorumlu olacaktır.
Madde 7- Maddi kayıpların önlenmesi veya iş süresinin kısalması için olsa bile gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmadan herhangi bir işe girişmek kesinlikle yasaktır.
Madde 8- Personel görev yerini izinsiz terk etmeyecektir.
Madde 9- Personel görev veya çalışma güzergahı haricindeki işyeri ünitelerine izinsiz girmeyecektir.
Madde 10- Kişiye ve ekibe, işinde gerek duyulacak her türlü koruyucu malzeme ve teçhizat tutanakla verilecek ve bu teçhizatın kullanılması öğretilecektir. Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş koruyucu teçhizatın kullanılmasından, temizlenmesinden ve korunmasından ilgili elemanlar ve ekip şefi sorumlu olacaktır.
Madde 11- Her ne surette olursa olsun iş yerinde iş kazasına ve yangına sebebiyet verecek hareketlerde bulunulmayacak, yangın halinde itfaiye ve ilgililere haber verilecektir.
Madde 12- Yetkili amirin bilgisi dışında tehlike uyarı levhaları ile kartların yerleri değiştirilmeyecektir.
Madde 13- Ünite dahilinde ve çalışma sahasında uyarı ve tehlike levhalarına kesinlikle uyulacaktır. Madde 14- Bütün çalışmalar tesis, işletme ve bakım talimatları doğrultusunda yapılacaktır.
Madde 15- Üzerinde bakım-onarım yapılan kısımların altında, güvenlik tedbiri almadan bulunulmayacaktır.
Madde 16- İşin yapılması sırasında ortaya çıkan malzeme, inşaat ve hafriyat artığı, yağlı-kirli temizlik maddeleri, varil, izolasyon malzemeleri vb maddelerin işin bitiminden veya yapılışsüresi içinde atılmasından, toplanmasından, depolanmasından veya imha edilmesinden işi yapan ekip şefi veya şahıslar sorumlu olacaktır.
Madde 17- Yetkililerce, iş ve hizmet gereği kullanılmasına izin verilen iş yerleri dışındaki kısım ve binalarda elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli çaydanlık vb elektrik gereçleri kullanılmayacaktır.
Madde 18- Çalışan makinelerin ve aparatların temizliği o tesisatı işletmekle sorumlu olan personel tarafından yapılacaktır.
Madde 19- Gereğinden fazla veya kullanılmayan malzemeler çalışılan yerlerde bulundurulmayacaktır.
Madde 20- İş elbiseleri, makinelerin çalışan kısımlarına girecek veya takılacak şekilde bol ve yırtık olmayacaktır.
Madde 21- Koruyucu tertibatın kaldırılmasını gerektiren hallerde; bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için makine durduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra koruyucu tertibat kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makine, cihaz ve tesisatın çalışmasına izin vermeden önce koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.
Madde 22- İşyerlerinde tesisat durdurulmadan yapılması gereken bakım ve onarım işleri, yetkili amir gözetiminde ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılacaktır.
Madde 23- Yapılan bütün bakım-onarım-işletme çalışmalarında, yapılacak iş güvenliği tedbirleri kayda bağlanacaktır. Madde 24- İçinde aşındırıcı, yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap, sarnıç, kuyu, havuz ve depoların ağızları, döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa, bunların kenarları sağlam korkuluklarla çevrilecek veya kapakla örtülecektir.
Madde 25- Tüm güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, olağandışı nedenlerle herhangi bir işin sonucu şüpheli ise, durum en yakın amire duyurulacaktır.
Madde 26- Gezici ekiplerde ve sabit işyerlerinde yönetmeliğin ekler bölümünde listesi verilen İş Güvenliği ve İlk Yardım Malzemeleri her an kullanmaya hazır halde bulundurulacaktır.
Madde 27- İş Güvenliği ve İlk Yardım Malzemelerinin çalışır durumda olup olmadığının kaydedileceği “İş Güvenliği ve İlk Yardım Malzemeleri Kontrol Defteri” düzenli bir şekilde tutulacaktır.
Madde 28- Günlük çalışmaların başında ve sonunda, bütün iş güvenliği malzemeleri ve diğer aletler ekip şefi tarafından kontrol edilecektir. Kullanılmasında sakınca görülenler tamir edilmek üzere en yakın amire bildirilecektir.
Madde 29- Gelip geçmeye engel olan çalışma yerlerinde şerit ve ikaz levhaları ile gerekli emniyet önlemleri alınacak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır. Özellikle yollarda yapılacak çalışmalarda üzerinde “ÇALIŞMA VAR” yazılı levhalar asılacaktır. Trafiğin bir müddet için kesilmesi gerektiğinde kırmızı bayraklı bir işaretçi bulundurulacaktır. Geceleri kırmızı bayraklar, ışıklı işaretlerle değiştirilecek ve levhaların okunaklı durumda kalmaları sağlanacaktır.
Madde 30- İş güvenliği gerektiren çalışmalar sırasında alet ve malzeme düşebilecek saha dahilinde veya civarındaki enerjili tesislerin patlaması sonucunda parça tesiri muhtemel olan yerlerde olan kimseler baret giyeceklerdir.
Madde 31- Çalışmalara başlamadan önce, üzerinde çalışılacak tesisatı enerjilemesi için muhtemel olan, her gerilimdeki kesici ve ayırıcıların açık durumda olmaları sağlanacak ve çalışma süresince bu durumu koruyacak önlemler alınacaktır.
Madde 32- Ekip şefinin veya sorumlusunun ihtiyaç göreceği hallerde, kumanda mekanizmalarına ait beslemenin (elektrik veya basınçlı hava vb) kesilmesi, kilitlenmesi sağlanacak ve kesicilere ait özel basınçlı hava tankları boşaltılacaktır.
Madde 33- Atölye ve laboratuarlardaki OG ve YG deneylerinde atölye ve laboratuar sorumlusu bizzat bulunacaktır.
Madde 34- Kapsamına giren her şahsa bu Yönetmelik imza karşılığında verilir ve alındı belgesi ilgilinin özlük dosyasında saklanır. Yönetmeliği alan herkes güvenlik kurallarına uyacak ve anlamadığı noktalar hakkında en yakın amirinden bilgi alacaktır.
[h=3]Çalışma İzni Gerektiren Haller[/h]Madde 35- Gerilim altında yapılan çalışmalarda ekip şefi veya sorumlusu bizzat görev mahallinde bulunacak fakat çalışmayacaktır.
Madde 36- Acil müdahaleyi gerektiren arıza halleri hariç, yüksek gerilim sistemine bağlı çalışan teçhizat ile yedek teçhizat üzerinde yapılacak çalışmalar ve gerilim altında yapılan çalışmalar çalışma izni gerektirir.
Madde 37- “Çalışma İznini” gerektiren hallerde sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır.
[h=4]Çalışma izni istemeye yetkili şahıs:[/h]Üretim ve iletim tesislerinde yapılacak çalışmalar için YDM’den çalışma izni isteyecektir.

 • Dağıtım tesislerinde yapılacak çalışmalarda ise bu izin EDŞ veya ilgili birim amirinden alınacaktır.
 • İzin verilince iş görev emri düzenlenecek ve ekip şefine ve sorumlusuna verilecektir.
 • İş emri alan ekip şefi veya sorumlusu ekibi ile birlikte çalışma mahalline gidecek işletme teknisyenine (tablocu) iş emrini ibraz edecektir.
 • İşletme teknisyeni, ekip şefi veya sorumlusu ile mutabakata vararak YDM’den manevra isteğinde bulunacaktır.
 • Manevra yapılıp teçhizat enerjisiz hale getirildikten sonra, çalışma yerinin hazırlanmasında İGF-1’de belirtilen güvenlik önlemleri alınacaktır. Çalışma sırasında gerekirse önceden alınan önlemler devamlı kontrol edilecektir.
[h=4]Ekip Şefi ve Sorumlusu Tarafından:[/h]İGF-1 Formunda ve iş görev emrinde belirtilen esaslar dahilinde çalışma yapılacak ve yaptırılacaktır.
İş bitiminde İGF-2 ile durum İşletme Teknisyenine bildirilecektir. İşletme Teknisyeni İGF-2’yi alınca önceden aldığı iş güvenliği önlemlerini kaldırarak YDM ve ilgili birim amiri ile işin bittiğine dair mutabakat sağlayacak ve teçhizatın tekrar normal duruma getirilmesini isteyecektir.
Dağıtım tesislerinde ise EDŞ’den veya ilgili birim amirinden manevra isteğinde bulunacaktır.
TEİAŞ ve TEDAŞ’a bağlı trafo merkezlerinden beslenen ve EDŞ sorumluluğunda olan teçhizatın enerji kesimini gerektiren çalışmalarında EDŞ yetkilisi ile TEİAŞ ve TEDAŞ işletme teknisyeni arasında EKV formu düzenlenecektir.
[h=3]Kazaların Önlenmesi[/h]Madde 38- Haberleşme imkanı olmayan tesis, işletme, bakım, onarım, laboratuar ve testişlerindeki çalışmalarda en az iki kişi bulunacaktır.
Madde 39- Elektrik tesisatındaki tüm değişiklikler yetkili amirin onayından sonra yapılacaktır.
Madde 40- Yapılacak bütün ekip çalışmalarında İş Emri Formu düzenlenecektir. (Ek:7)
Madde 41- Teçhizatta yapılacak çalışmalarda kullanılan araç, gereç ve aletlerin bu işi yapmaya uygun ve güvenli olmasına dikkat edilecektir.
Madde 42- Üç fazlı sistemlerde yapılacak çalışmadan önce ve sonra faz sıraları ve fazların doğru bağlandığından emin olunacaktır. DA sistemlerinde (+) ve (-) potansiyel uçların doğru bağlanmasına dikkat edilecektir.
[h=3]Elektirikli El Aletleri[/h]Madde 43- Elektrikli el aletlerinin madeni gövdeleri gerilim verilmeden önce mutlaka topraklandırılacaktır.
Madde 44- Seyyar el lambalarının giriş telleri ile duyu tamamen örten yalıtkan bir sap üzerine tepsi edilmiş koruyucu ile donatılması şarttır. Bu tertibatın alınmadığı seyyar lambalar kullanılmayacaktır.
Madde 45- El ile taşınan aletlerde kullanılacak kabloların iletkenleri çok telli olup, önce birer birer izole edilmiş, sonra hepsi birden yalıtkan kılıf içine alınmış olacaktır.
Madde 46- Portatif elektrikli el aletlerinin, küçük gerilim ile veya bir güvenlik trafosundan beslenmeleri şarttır. Bunların temin edilmediği veya mecbur kalınmadığı durumlarda (doğrudan şebekeden beslenmeleri halinde);

 • İzole eldiven giyilecek,
 • İzole ızgara üzerinde çalışılacak,
 • Uygun topraklama yapılacaktır.
[h=3]Alçak Gerilim[/h]Madde 47- AG bir teçhizat üzerinde çalışmaya başlamadan önce gerekli kesme manevraları yapılarak üzerinde çalışılacak tesis kısımları gerilim dışı bırakılacaktır. Tesiste gerilim olup olmadığı mutlaka kontrol edildikten ve topraklama ile kısa devre işlemleri yapıldıktan sonra çalışmaya başlanacaktır.
Madde 48- Alçak gerilim tesislerinin gerilim dışı bırakılması mümkün değilse, tesis üzerinde veya yakınındaki çalışmalarda aşağıdaki güvenlik önlemleri alınacaktır.

 • Platformlu direklerdeki çalışmalar esnasında yalıtkan eşya üzerinde durulacaktır.
 • İzole eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılacaktır.
 • Çalışan, kendisini nötr teli dahil çalışma noktasına yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden, işe uygun kişisel koruyucularla izole edecektir.
 • Temasın muhtemel olduğu yerlerde çıplak iletkenler üzerine izole kılıf geçirilecektir.
Madde 49- Bir AG tesisatındaki sigortaları değiştirmeden önce mümkünse tesisat gerilim dışı bırakılacak ve gerilimin olmadığı tespit edilecektir
Madde 50- Buşonlu ve bıçaklı tip AG sigortaları tel sarılarak yeniden kullanılmayacaktır.
Madde 51- AG şalterleri açılıp kapatılırken yanmaya dayanıklı iş eldiveni ve göz koruyucusu kullanılacaktır.
Madde 52- AG’de şebekeye doğrudan bağlı sayaçların ilk bağlantısı ile açma-kapama esnasında enerji, kolon sigortasından kesilecek ve gerilim yokluğu görüldükten sonra işlem yapılacaktır.
Madde 53- Aydınlatma lambalarının değiştirilmesi işlemi, gerilim kesilerek yapılacaktır. Gerilim kesilmesi mümkün olmayan yerlerde madde 46 hükümlere riayet edilecektir.
[h=3]Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Tesisleri[/h]Madde 54- Orta ve yüksek gerilim tesislerine, görevlilerin dışındaki şahısların girmesi yasaktır. Ancak diğer şahısların tesislere girmesi özel izinle görevli bir elemanın kontrolünde ve kişisel koruyucu kullanmaları ile mümkün olacaktır.
Madde 55- Kesici ve ayırıcıların manevraları gerilim altında çalışma sayılmayacaktır.
Madde 56- Stanka ile manevra yapılması gereken ayırıcıların manevralarında mutlaka stanka kullanılacaktır. Gerek stanka ile manevra yapılan ayırıcıların, gerekse mekanik kollu ayırıcıların manevralarında izole eldivenler, baret, izole ayakkabı ve tesisatın özelliğine göre seyyar izole halı (2x1 mt) veya tabure kullanılacaktır.
Madde 57- Üretim ve iletime ait OG ve YG tesislerinde yapılacak manevralarda yük dağıtım usulleri yönergesi gereğince dağıtım tesislerinde ise yönerge 44’e göre hareket edilecektir.
Madde 58- Orta gerilim tatbik edilmiş iletkenlere izole eldivenlerle dokunulmayacak ve bu iletkenler üzerinde sapı yalıtılmış aletlerle çalışılmayacaktır. Çalışılması gerektiğinde enerjili çalışmaya uygun aletlerle çalışılacaktır. Hat ayar ünitesi üzerinde yapılacak çalışmalarda izole eldiven kullanılmalı ve temas sırasında kutu üzerindeki topraklama bıçağı kapatılmalıdır. Şalt sahası çalışmaları izole halı üzerinde ve tüm ölçü aletleri topraklanmış durumdayken yapılmalı koaksiyel kablo ekranı ve tuner konsol toprağına iyi bir şekilde irtibatlandırılmış olmalıdır.
Sızdırma bobinlerinin toprak bağlantılarının güvenliğinden emin olunmadan ve hattın enerjisi kestirilmeden KESİNLİKLE canlı uç üzerinde çalışılmamalı ve bu uç açılmamalı.Madde 59- OG ve YG tesislerinde her türlü çalışmalar aşağıdaki işlemlerden sonra yapılacaktır:
İşlemlere başlamadan önce mutlaka iş görev emri düzenlenecektir.
Üzerinde çalışılacak tesisatı gerilimsiz bırakmak için önce kesiciler sonra ayırıcılar açılacaktır.
Kesici ve ayırıcıların her fazının teker teker açık olduğu kontrol edilecektir.
OG şalt tesislerinde hücre kapıları ile bara ayırıcıları arasında bir kilit tertibatı olacaktır. Bu kilitleme tertibatı fidere ait bara ayırıcıları açılmadan hücre kapısının açılmasını önleyecek şekilde olacaktır.
Tesisin güvenlik altına alınması amacıyla kesme cihazları ile kumanda tertibatı üzerine GÜVENLİK KARTLARI İKAZ VE İHBAR levhaları konulacaktır.
Çalışma yerinde gerilim yokluğunun kontrolu iletkenlerin her biri üzerinde neon lambalı gerilim kontrol stankası hat tüfeği vb özel aletler yardımı ile yapılacaktır. Çıplak iletkenlerin elle atılması şeklinde deneme yapılması yasaktır.
Gerilim yokluğu tespit edilince mahalli topraklama ve kısa devre etme işlemleri çalışma yerinin mümkün olduğu kadar yakınında ve çalışma yerini besleyebilecek bütün kollar üzerinde yapılacaktır. Topraklama ayırıcılarının kapatılmış olması halinde dahi bu işlem aynen uygulanacaktır.
Yukarıda anlatılan işlem enerji kaynaklarından ayrılmış olan hat parçaları üzerinde de yapılacaktır. Çünkü bu parçalar atmosferik aşırı gerilimler veya endüksiyon tesirinde kalmış olabilirler.
Topraklama ve kısa devre yapma işlerinde izole eldivenler, baret, izole ayakkabı, izole halı veya izole tabure ile stankalar kullanılacaktır.
Topraklama ayırıcısı bıçaklarının hepsinin kapalı olması şarttır.
Çalışma Yeri: levhalar, bayraklar, flamalar, kordonlar, bariyerler vb işaretlerle sınırlanacaktır.
Tesislerin müsait olduğu hallerde, gerilim altında kalmış bulunan kısımlarına yaklaşılmasını yasaklayıcı levhalar konulacaktır.
Tersten enerji gelmesi ihtimali bulunan fider hücrelerinde “Bu fidere tersten enerji gelebilir” ibaresi taşıyan uyarı levhaları asıla
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Statik kondansatörlerin bulunduğu yerlerde her işlemden önce kondansatörler boşaltılacaktır. Boşaltma tertibatı bulunsa bile, kondansatörlerin herhangi bir çalışmadan önce bütün uçların topraklanması şarttır.
İşe başlamayı temin edecek olan İş Güvenliği Formu (İGF/1) mutlaka düzenlenecektir.
Madde 60- OG ve YG tesislerinde insanın temas olasılığı bulunan hücre kapısı, kesici şasesi, ayırıcı kolu vb metal aksamın toprak şebekesi ile irtibatını sağlayan topraklama iletkenlerinin gözle görülen kısmı üzerinden geçiş dirençleri periyodik olarak kontrol edilecek ve bu işle ilgili çalışmaların sonucu kaydedilecektir.
Madde 61- Tesisatın yeniden gerilim altına alınması “İŞ BİTİRME BEYANI” İGF/2 Formu doldurularak işletme teknisyenine verilmesinden sonra yapılacaktır.
Madde 62- İşaret, bayrak, flama, plaka, tehlike uyarı bandı, levha güvenlik kartları vb güvenlik malzemeleri ile kısa devre topraklama irtibatı kaldırılmadan tesisat gerilim altına alınmayacaktır.
Madde 63- YG şalt sahalarında bulunan kesici ve ayırıcıların hangi fidere ait olduğunu gösterir yazılı levhalar uzaktan okunabilecek şekilde teçhizatın uygun yerlerine asılacaktır.
Madde 64- OG fider hücrelerinin isimleri tek hat şemaları ve manevra talimatı hücre kapısı üzerinde bir levha olarak asılacaktır. Ayrıca hücrenin arka fensi ve bina dışındaki geçit izolatörü altına da fider isimlerini belirten levhalar asılacaktır. TM’nin en az 50x100 cm boyutunda bir tek hat şeması kumanda odasına asılacaktır.
Madde 65- OG hücrelerinde çalışma bittikten sonra gerekli güvenlik önlemleri kaldırılacak, korunma kapıları kapatılacak daha sonra enerji verilecektir.
Madde 66- OG tarafında kesici bulunmayan yardımcı servis trafosu OG ve AG tarafından devre dışı bırakılması AG tarafından başlamak üzere önce kesme sonra da OG tarafından ayırma cihazları açılarak yapılacaktır. Bir transformatörün yağ seviyesinin kontrolünde kibrit vb alevli aydınlatma araçları kullanılmayacaktır.
İşletmede çalışan güç trafoları ve reaktörler gibi teçhizatlarda yağ depolarının tanklarda herhangi bir nedenle araştırma yapmak gerektiğinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan (yağın boşaltılması, tank içerindeki havanın sirküle edilmesi, gaz maskesi takılması vb işlemler yapılmadan) tank içerisine girilemeyecek ve tesisat üzerinde kaynak yapılmayacaktır.Madde 67- Çalışmalar esnasında ölçü trafolarında AG veren tertipler (senkronizasyon fişleri vb) üzerinde gerekli kilitlemelerin yapılmış olması şarttır. Ayrıca bu transformatörlerin OG ve YG uçları topraklanacaktır.
Akım ölçü trafoları servisteyken sekonder devrelerinin açık kalmaması için gerekli önlemler alınacaktır. (Akım trafolarının sekonderleri beslediği aletler üzerinden kapalı devre edilecektir.)
Gerilim ölçü trafolarının sekonderleri, bağlı herhangi bir alet yoksa uçları açık bırakılacaktır.
Madde 68- Transformatör merkezlerindeki OG sigortaları ancak ayırıcı açıldıktan ve gerilimi kesildikten sonra sigortanın her iki tarafında gerilim bulunmadığı kontrol edilecek ve daha sonra orijinali ile değiştirilecektir.
Gerilimi kesmek mümkün olmayan hallerde sigorta değiştirmek zorunda kalınırsa sigorta değiştirme pensi, baret, izole eldiven, izole tabure veya izole halı kullanılacaktır.
Madde 69- Şalt sahalarında stanka merdiven vb insan boyunu aşan uzunluktaki malzemeler yere paralel olarak taşınacaktır.
Madde 70- Kesici, ayırıcı vb cihazlarının açılmasından sonra gerilim altında kalmış kısımlarla temas veya ark atlaması gibi herhangi bir tehlikenin bulunduğu hallerde iş güvenliği tedbirleri alınmadan sigorta değiştirilmeyecektir.
Madde 71- Direk tipi dağıtım güç trafolarında yapılacak çalışma türü ne olursa olsun gerilim önce AG’den daha sonra OG’den kesilecektir. Gerilim kontrolü yapılarak gerilimin olmadığı görüldükten sonra topraklama ve kısa devre işlemi yapılarak çalışmaya başlanılacaktır.
Madde 72- Harici tip sigortalı ayırıcılarda sigorta değiştirme işlemi her iki taraftan sigorta gerilimsiz bırakıldıktan ve kontrol edildikten sonra yapılacaktır.
OG güç transformatör sigortalarının değiştirilmesinde; önce AG şalterleri sonra OG ayırıcıları açılacaktır.
Sigorta alt ve üst uçları topraklanarak diğer fazlarla kısa devre yapılacak, daha sonra sigorta değiştirilecektir.
Ayırıcı bıçakları açıkken üst kontaklarda gerilim var ise o direk enerji altında olacağından bu durumda sigorta değiştirme işi yapılacaksa gerilim altında yapılan çalışma kuralları uygulanacaktır.
Enerji İletim Hatları

Madde 73- Enerji iletim hatları üzerinde yapılacak tamirat ve izolatör değiştirilmesi gibi ekip çalışmalarında kazaya uğrayan kimsenin kurtarılması için gerekli indirme malzemesi ile ilk yardım malzemesi ekibin yanında bulunacaktır.
Madde 74- Tel çekiminde kullanılan çekme ve fren makineleri ile hareketli iletken topraklanacaktır.
Madde 75- Gergi altına alınmış iletkenlerin gergi yükü uygun şekilde kaldırılmadan kesme işlemi yapılmayacaktır.
 
Madde 75- Gergi altına alınmış iletkenlerin gergi yükü uygun şekilde kaldırılmadan kesme işlemi yapılmayacaktır.
Madde 76- Koruma teli çekimi sırasında hareket halindeki koruma teli tamburlarının en az 5 m.’lik mesafesinde eleman bulunmayacaktır.
Madde 77- Direk üzerine çıkmadan önce direğin her türlü gerilimden arındırıldığından emin olunacaktır.
Direğe çıkan bir kimsede; emniyet kemeri, güvenlik ayakkabısı, baret vb kişisel koruyucular ile takım torbası bulundurulacaktır. Direğin cinsine göre hazırlanmış tırmanma civataları, özel kanca ve merdiven gibi tırmanıcılarla direk donatılacaktır. Emniyet kemeri çalışma süresince düşmeyi önleyecek sağlam noktalara bağlanacaktır.Madde 78- Malzeme ve aletler kesinlikle fırlatılmayacak tek dilli makaralı halat sistemiyle çıkarılıp indirilecektir. Küçük el aletleri (pense, tornavida, anahtarlar vb) çalışanın kemerine takılmış takım torbasında taşınacaktır.
Madde 79- Bir direğe birden fazla kişinin çıkması çalışma için gerekli ise aynı çıkış aksında birinci şahıs çıkmadan ikinci şahıs çıkmayacaktır.
Madde 80- Kaldırma ve taşıma araçlarının gerilim altında bulunan veya bulunmayan iletkenlerin yakınında kullanılması ve hareket ettirilmesi esnasında bu araçların iletkenlere olan güvenlik mesafelerini ihlal veya temas etmemeleri için özel önlemler alınacaktır.
Madde 81- Çalışma sahasının sınırlandırılmasında cihazların boyutları, iş makine ve araçlarının manevra edebilmesi imkanları ve hatların kopması ihtimali göz önünde bulundurulacaktır.
Madde 82- Müşterek hatlar ve çok devreli hatlar üzerinde çalışırken hatlardan herhangi birinde enerji var ise gerilim altında çalışma hükümlerine uyulacaktır.
Madde 83- Tesisatın çok yakınındaki çalışma elektrikle ilgili olmasa da önce çalışma müsaadesi alınacak ve tesisatın enerjisi kesilecek. Enerjinin kesilmesi mümkün olmazsa AG tesisleri için madde 48’deki OG veya YG tesisleri için madde 59’daki önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanacaktır.
Madde 84- Gerilim altındaki tesislerin yakınında elektrikle ilgili olmayan çalışmalarda alınacak önlemlerde güvenlik mesafesine ve tesisatın karakteristiklerine uygun alet kullanılacaktır.
Madde 85- Tesisatın çok yakınında olmayan çalışmalarda tesisatın çalışılan yere uzaklığı güvenlik mesafesinde ise hatların gerilim dışı bırakılmasına gerek yoktur. (Madde 4) Ancak personelin güvenlik mesafesine doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak yaklaşmasını önlemek için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
AĞAÇ BUDAMA VE KESME İŞLERİMadde 86- EİH yakınındaki ağaçların kesilmesi özel talimata uygun olarak yapılacaktır. Yol kenarında ağaç kesilmesi halinde ise trafiğin uzun müddet aksamasını önleyecek tedbirler alınacak, kesilen ağaç parçaları hattın altından kısa sürede temizlenecektir.
Ekip Çalışmalarında iş Güvenliğinin Sağlanması ve İlgili Yük Dağıtım Müdürlüğü ile Koordineli Çalışmalar

A- Müstakil Çalışmalar:

Madde 87- Açık veya kapalı şalt tesisleri ile EİH çalışmalarında çalışma sahasının YDM ile mutabakata varılarak enerjinin kesilmesi, topraklanması, kartlanması, çalışma sahasının işaretlenerek güvenli hale getirilmesinden ve çalışmanın bitiminde de yine YDM ile mutabakata varılarak teçhizatın enerjilenmesini talep etme işleminden işletme teknisyeni (tablocu) sorumlu olacaktır.
Çalışma iznini isteyen yetkili tarafından hangi TM’deki işletme teknisyeninin sorumlu olarak görevlendirildiği YDM-1 formunda belirtilecektir.
Çalışma sahasında ekip elemanlarının iş güvenliğinin sağlanmasından ve çalışmaların yürütülmesinden ekip sorumlusu veya ekip şefi sorumlu olacaktır.
B- Koordineli Çalışmalar

Bir İşletme Bölgesindeki Koordineli Çalışmalar:

Madde 88- Çalışma izni isteyen ve iş görev emirlerini düzenleyen yetkili, bu tür çalışmalarda bir koordinasyon sorumlusu belirleyecektir. YDM-1 formundaki “Çalışma yapacak sorumlu şahıs” bölümüne koordinasyon sorumlusunun ismi yazılacaktır. Bu koordinasyon sorumlusu trafo merkezinde işletme teknisyeni ile birlikte İGF-1 formunu düzenleyerek çalışmaları başlatacak, çalışmaların bitiminde de İGF-2 formu düzenleyerek, işletme teknisyenine verecek ve çalışmanın bittiğini beyan ederek çalışma sahasını teslim edecektir. İşletme Teknisyeni İGF-2 formunu aldıktan sonra YDM ile mutabakata vararak tesisatın enerjilenmesini talep edecektir.
Birden Fazla İşletme Bölgesine Ait Tesislerde Yapılacak Koordineli Çalışmalar:

Her işletme bölgesinin yetkilisi, ekiplerinin yapacağı çalışmalar için YDM’ye ayrı ayrıYDM-1 formu yazdıracaklar ve bu formda çalışma yapacak sorumlu şahıs bölümüne kendi belirleyecekleri ekip şefi, ekip sorumlusu veya koordinasyon sorumlusunu yazacaktır. Belirlenen bu şahıs, ilgili TM’deki işletme teknisyeni ile birlikte İGF-1 ve İGF-2 formlarını düzenleyecektir.
Her işletme bölgesindeki koordinasyon sorumlusu veya ekip şefi, sadece kendi bölgesinde yapılacak çalışmalardan sorumlu olacaktır. Her bölgedeki ilgili TM işletme teknisyeni de YDM’den tesisin enerjilenmesini talep edecektir. Birden fazla işletme bölgesindeki çalışmaların koordinasyonu da YDM tarafından yapılacaktır.
Yeraltı Kabloları ve Ekleri

Madde 89- Yeraltı kabloları üzerinde çalışmaya başlamadan önce kablonun beslendiği bütün noktalar enerjisiz ve topraklı hale getirilecektir. Birden çok yer altı kablosunun aynı kanaldan geçtiği durumlarda çalışma yapılacak kablonun tespitinde uygun gerilim kontrol cihazları kullanılacaktır.
Çalışma yerinde işe başlamadan önce koruyucu güvenlik önlemleri alınacak ve izole malzeme kullanılarak kapasitif boşaltmayı temin amacı ile bütün iletkenler kısa devre edilerek topraklanacaktır.
Çalışma bitiminde faz kontrolü vb çalışmalar için topraklama kaldırıldığında, yeniden gerilim altında girme tehlikesine karşı bütün ayırıcı ve kesiciler açık olacaktır.
Madde 90- Kablo ek ve başlıklarının yapılmasında kullanılan malzemeyi imal eden firmanın özel talimatlarına uyulacaktır.
YG yeraltı kablo güzergahının belirlenmesinde uygun aralıklarla kalıcı işaretler konulmalıdır. Güzergahı belirlenen yer altı kablolarının 1,5 mt. Yakınına kadar olan her türlü çalışmalarda önce yetkili birimden gerekli izin alınacaktır.
Boya İşleri

Madde 91- Tabanca Boyası:

 • 1-Püskürtme yolu ile boya yapılırken sigara içilmeyecektir.
 • 2-Çıplak alevli ocaklar kullanılmayacaktır.
 • 3-Boyanmış cisimlerin gelişigüzel usullerle kurutulması çabuklaştırılmayacaktır.
 • 4-Eski boyaların çıkarılma ve temizleme işleri için açık alevli veya parlayıcı maddeler kullanılması tehlikelidir. Bu iş için boya fabrikalarının imal ettiği özel boya çözücüler kullanmatalimatlarına göre kullanılacak veya boya mekanik olarak temizlenecektir.
 • 5-Rüzgarlı yerlerde, sırt rüzgara dönük olarak çalışılacaktır.
 • 6-Boyama işlemi kapalı alan içinde yapılıyorsa, ortam havalandırılacak ve gerekli koruyucu malzeme kullanılacaktır.
 • 7-Otomobil üzerinde boyama işlemi yaparken önceden benzin deposunu boşaltmadan ve akümülatör bataryasının kutuplarını çıkarmadan çalışılmayacaktır.
 • 8-Kirli artıklar sık sık boşaltılan kapalı madeni kutularda toplanacaktır.
 • 9-Bez parçası vs yabancı maddeler yerlere atılmayacaktır.
 • 10- Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
 • 11- Eller benzin veya boya eriticilerle yıkanmayacaktır.
Madde 92- Kapalı kaplarda yapılan boyama veya boya temizleme işlerinde alınacak önlemler;

 • Tam yüz maskesi veya hava beslemeli bir başlık giyilecektir.
 • Tank ve depoya girmeden önce içerideki havanın solunuma elverişli olduğundan emin olunacaktır.
 • Tanklarda buharlı tankın dibinden toplayan havalandırma düzeni kullanılacaktır.
 • Fenalık hissedilince zaman kaybetmeden bulunulan yerden çıkılacaktır.
 • Boyama işlemlerinde uygun sağlık önlemleri alınacaktır. (Duş, gözlerin iyice yıkanması vb)
Kaldırma Makinelerinin Teçhizatlarında ve Kulanılmasında Uyulması Gereken Güvenlik Önlemleri

Madde 93- Kaldırma makinelerinin çelik halat uçları, tambur içine sağlam bir şekilde bağlanmalı ve halat üzerindeki kaldırma kancaları en aşağı seviyede olduklarında, tambur üzerinde en az iki devir yapacak boyda halat sarılı olacaktır.
Madde 94- Elektrikli veya basınçlı hava ile çalışan ve yerden kumanda edilen kaldırma makinelerinin manevra halatlarında dolaşmalarını önleyecek gerekli önlemler alınmalıdır.
Madde 95-Vinç kancalarında emniyet mandalı bulunacaktır. En ağır yük için kaldırma ve bağlama zincirlerinin, kancalarının ve yüke bağlanan mapaların U kilidi güvenlik katsayısı ise en az 5 olmalıdır. Zincirler bu özelliklerini yitirdiklerinde ve boyları %5’den fazla uzadıklarında ve halka kalınlıklarının ¼’ünü geçen bir aşınma meydana geldiğinde bunlar kullanılmayacaktır
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan zincirlerde düğüm ve büklüm olmayacaktır.
Çelik halatların güvenlik katsayısı ise 6’dan aşağı olmamalıdır. Halatların ek yerleri, halkaları, başlık ve bağlantıları halatların kaldıracağı en ağır yüke dayanacaktır.
Madde 96- Sert ve köşeli yükler kaldırılırken, köşelerle yükler arası uygun yastıklarla beslenecektir. Kırılan bir kaldırma veya bağlama zinciri, telle bağlanmayacak civatalarla tutturulacaktır.
Madde 97- Elektrikle çalışan ve kaldırma makinelerinde belirtilen üst ve alt noktalara gelindiğinde, elektrik akımını otomatik olarak kesecek ve tamburun hareketini otomatik şekilde frenleyecek bir sistem bulunacaktır.
Madde 98- Raylı vinçlerin yükseltmeyi sınırlayıcı sistemi, doğrudan doğruya vincin kasnağı veya kancası tarafından harekete geçirilen uygun akım kesme sistemi ve yükün beklenmedik bir anda inmesini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır. Bu sistem, vincin fren donanımına bağlı olarak çalışacak ve raylı vinç operatörleri çalışmaya başlamadan önce ve çalışmanın bitiminde bu sistemi çalıştırarak kontrol edecektir.
Madde 99- Açık havada çalışan raylı vinçlerde yük kancasını, sürekli aydınlatabilecek kapasitede ve vinç üzerinde bağlanmış lambalar bulunacaktır.
Madde 100- Raylı elektrikli vinçlerde ana şalteri açmadan önce operatörler, bütün kumanda kol düğmelerinin stop durumunda olduğunu kontrol edecek ve gerilimin kesildiği durumlarda bütün kumanda sistemini stop durumuna getirecek ve bu durumu gerilim tekrar verilinceye kadar değiştirmeyecektir.
Madde 101- Operatörler kabinlerini terk etmeden önce, bütün kumanda tertibatını stop durumuna ve ana şalteri de açık duruma getirecektir.
Madde 102- Kaldırma makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrol edilecektir. Çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların fiziki durumları, yetkili bir teknik eleman tarafından üç ayda bir, bütünü ile kontrol edilerek bir kontrol bölgesi düzenlenecek ve işyerindeki dosyasında muhafaza edilecektir. (Ek:12) (Ek:13)
Madde 103- Kaldırma makinelerinde yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları belirlenecek kişiler tarafından verilecek işaretlere göre yapılacaktır.
Madde 104- Bir kaldırma işleminde birden çok kişinin görevli olduğu durumlarda, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracak, operatör her kim tarafından verilirse verilsin, her dur işaretini yerine getirecektir.
Madde 105- Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu durumlarda manevralar görevlendirilecek sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak, yük sallanmalarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır.
Madde 106- İndirilen bir yükün altından sapan halatlarının çekilmesi için kumanda vermeden önce işaretçi ve diğer çalışanların güvenliği sağlanacaktır.
Madde 107- Operatörler kaldırma makinelerinde bir yük asılı iken makinelerinin başından ayrılmayacaklar.
Madde 108- Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi ve sapancılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları uygun bir yükseklikte tutacaklardır.
Madde 109- Kaldırma araç ve makinelerinin yük kancaları demir, dövme çelik vb uygun malzemeden yapılmış olacak, yüklerin kurtulup düşmelerini önlemek için güvenlik mandalı veya uygun güvenlik tertibatı bulunacaktır.
Madde 110- Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kişiler bulunacak ve vinç operatörleri hiç kimsenin yük üzerine binmesine, boş halat ve kancalarına asılmasına izin vermeyecektir.
Madde 111- Açık havada ray üzerinde çalışan vinçlerde rüzgarın etkisi hesaplanacak, bunlarda takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlik fren sistemi bulunacaktır
Madde 112- Ray üstünde çalışan vinçlerde, vincin ve vinç arabasının üzerinde gidip geldikleri rayların her iki başında ve en az tekerleklerin yarı çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, köprülü ve asma vinçlerin köprü ve vinç arabası tekerleklerinde, uygun el, kol ve ayak koruyucuları bulunacaktır.
Madde 113- Köprülü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı serbest olarak tutulacak ve bu bölümler en az 75 cm eninde olacaktır.
Madde 114- Raylı vinçlerin kabin kapılarının, sahanlık veya geçit seviyesinden 30 cm’den daha yüksekte bulunduğu durumlarda, bu kapıların önüne uygun basamaklar yapılacak ve kabinlerde kum dolu bir kova veya kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
Madde 115- Aynı yükü kaldırmak için iki raylı vincin birlikte çalıştırılması durumunda her iki vinç operatörüne yalnız bir işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde uyumu sağlayacak özel önlemler alınacaktır.
Madde 116- Yüklerin vinçlere asılı olarak taşınmasında görevlendirilen işaretçi veya işçiler yüklerin önünde giderek ray makaslarını kontrol edecek ve yüklerin bir kimseye veya herhangi bir engele çarpmayacak bir yükseklikte taşınmasını sağlayacaktır.
Madde 117- Mobil vinçlerde yük kaldırırken veya yerleştirilirken sesli veya şıklı uyarı yapılacak, bunların gece çalışmalarında farlar ve arkalarında stop lambaları yakılacak, kabinler uygun şekilde aydınlatılacaktır.
Madde 118- Bir kaldırma ve gerdirme aparatına üzerinde yazılı azami yükten fazla yük yüklenmeyecektir.
Madde 119- Vinç kancasında yük asılı iken, asılı yük altında dolaşılmayacak, başka iş yapılmayacaktır.
İş Makineleri, Oto Bakım Atölyeleri ve Garajlarda Yapılan İşler

Madde 120- İş makineleri, oto bakım atölyeleri ve garajlarda yapılan işlerde aşağıdaki kurallara uyulacaktır.
1-Atık maddeler ve kirli talaşlar kapaklı kaplara konulacak ve sık sık boşaltılacaktır.
2-Sıvı yakıt bir kaptan diğer bir kaba boşaltılırken sızma ve taşma yapmasına engel olunacaktır.
3-Araçlara benzin doldurulurken, oto bakım atölyelerinde tamir işlemi yapılırken ve parlayıcı maddeler veya sızıntı olma ihtimali olan yerlerde sigara içilmeyecektir.
4-Yağlı parçalar yanıcı ve parlayıcı maddelerle temizlenmeyecektir.
5-Benzinle ıslanmış elbise ile dolaşılmayacaktır.
6-Yerlerde yağ ve mazot birikintileri bırakılmayacaktır.
7-Tamir kanalları iyi bir biçimde örtülecektir.
8-Yük arabası veya hareket halindeki tekerlekli krikonun oku dik tutulacak ve bu ok dik olarak tespit edilecektir.
9-Araçların, kaymaları muhtemel olan yöne doğru tekerleklerin önüne takoz konulacaktır.
10- Kriko ile kaldırılan araç sehpa ile takviye edilmeden araç altına girilmeyecektir.
11- Buharlı veya sıcak sodalı su ileönceden yıkanmış akaryakıt deposu üzerinde kaynak yapılmayacaktır.
12- Oto bakım atölyelerinde ve garajlarda, kaynak kesme veya yakma işleri gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılacaktır.
13- Araba altına giren kişinin bacakları dışarıda kalmayacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda işaretler konulacaktır.
14- Akü kutup başları çıkarılacaktır.
15- Lastik takma ve değiştirme işlemlerini ancak bu işleri bilenler yapacaktır.
16- Araba kaldırılırken içinde insan olmamasına dikkat edilecektir.
17- İnsan taşımaya tahsis edilmemiş araçlarla insan taşımayacaktır.
18- Bakım ve onarımı yapılmış olan araçlar ile iş makineleri, işyeri amirlerince belirlenmiş olan tecrübe yolu güzergahlarında yetkili ve ehliyetli personel tarafından düzenlenecektir.
Madde 121- İş makinesi operatörleri, iş bitiminde makineyi düzgün bir zemin üzerine park edecek, park frenini ve transmisyon emniyetini kilitleyecek, kepçe, bıçak ve riperi yere indirecektir.
Madde 122- Riper bulunan makinelerde riper, makine stop durumunda değil, çalışırken indirilecektir.
Madde 123- İş makinesi operatörü, çalışma sahası içinde hiç kimsenin bulunmamasına dikkat edecek, çalışmakta olduğu iş makineleri ile personel taşımayacaktır.
Madde 124- Araçların periyodik bakımlarına titizlik gösterilecek, bakımların zamanında yapılması sağlanacak, arızalı ve eksik teçhizatlı araçlar sefere çıkarılmayacaktır.
Madde 125- Zehirli karbonmonoksit gazının birikimini önlemek için yeterli havalandırmaya sahip olmayan oto bakım atölyesi, garaj ve kapalı yerlerde motor uzun süreli çalıştırılmayacaktır.
Madde 126- Damperli araçların damperi kalkık durumda yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında, damper emniyet dayamaları desteklenmeden damper altına girilmeyecektir.
Madde 127- İş makinelerinin geri manevralarında etrafı uyaracak sesli ve ışıklı sinyal düzeni bulunacaktır.
Yapı İşleri

Madde 128- Yapı alanı içinde tehlikeli kısımlar açıkça sınırlandırılacak, görünür şekilde uyarı levhaları konularak geceleri ışıklandırılacaktır.
Madde 129- Kazaya neden olacak ve çalışanları tehlikeli duruma sokacak şekilde malzeme istif edilmeyecektir.
Madde 130- Yüksekliği fazla olan yerlerde çalışanlara emniyet kemeri ve baret verilerek kullanmaları sağlanacaktır.
Madde 131- Yağışlı ve rüzgarlı ortamda çatı ve iskelede çalışılmayacaktır.
Madde 132- Kazı esnasında kaynağa engel olmak için yumuşak zeminlerde iksa kullanılacaktır.
Madde 133- Yapı iskeleleri sorumlu ve yetkili teknik bir elemanın gözetimi altında yaptırılacaktır.
Madde 134- İskelelerin taşıyabileceği yük miktarını gösteren levha, görünen bir yere asılacaktır.
Madde 135- İskelelerin duvardan açıklığı fazla olmayacaktır.
Madde 136- İskelelerde görülen arızalar derhal onarılacak, zayıf kısımları kuvvetlendirilecek veya yenileri ile değiştirilecektir.İskeleler üzerinde geçişe engel olan malzemeler bırakılmayacaktır.
Madde 137- İskele sökülmesine en üst kısımdan başlanacak, sökülmüş olan malzeme aşağıya doğrudan atılmayacak, dengeli bir şekilde indirilecektir.
Madde 138- Çatılar üzerindeki çalışmalarda emniyet kemeri, merdiven vb araçları mukavemeti az satıhları geçmede kullanırken sağlam noktaları tespit edilerek o noktalara konulacaktır.
Madde 139- Dört basamaktan fazla olan her sabit merdivende korkuluk ve tırabzan bulunacaktır.
Madde140- Genişliği 225 cm’yi aşan sabit merdivenlerin ortalarında ayrıca bir tırabzan bulunacaktır.
Madde 141- Merdivenlerin korkulukları, ahşap, boru veya metal profilli malzemeden yapılacak ve yüzeyleri pürüzlü, köşeleri keskin olmayacaktır.
Madde 142- Bakım-onarım ve kontrol için işyerinde kullanılan merdivenlerin genişliği55 cm’den dar olmayacak merdiven üst noktasının izdüşümü ile alt ayağı arasındaki mesafe merdiven boyunun ¼ oranında olacaktır.
Madde 143- Bakım-onarım ve kontrol işlerinde helezonik merdivenler kullanılmayacaktır.
Madde 144- Bakım-onarı ve kontrol işlerinde kullanılacak seyyar el merdivenleri sağlam ve uygun uzunlukta olacaktır. Yanlarına tahta çakılmak suretiyle veya benzeri bir şekilde sonradan boyları uzatılmış olmayacaktır. Seyyar ahşap merdivenler hiçbir zaman boyanmayacaktır.
Madde 145- Çift el merdivenleri; ayakların birbirinden ayrılmaması için her iki yanından çengelli demir çubuk veya zincir ile bağlanacaktır.
Madde 146- Seyyar merdivenle çalışırken üst kısmı kaymayacak ve sallanmayacak durumda tespit edilmiş olacak veya yerden bir kişi tarafından tutulacaktır.
Yangına Karşı Önceden Alınacak Güvenlik Önlemleri

Madde 147- Teşekkülümüze ait bina, tesis ve işyerinin yangına hassas noktalarında yangın türüne uygun tipte, kapasitede ve yeterli sayıda yangın söndürücü cihaz ve tesisatları bulundurulacaktır.
Madde 148- Yangın söndürme cihaz ve tesisatlarının dolu ve çalışır vaziyette olup olmadığı teşekkülümüzün ilgili yönergesi esaslarına göre kontrol edilecek ve kartlara işlenecektir.
Madde 149- Sıcak soba ve ocaklara benzin, mazot, gaz gibi parlayıcı maddeler dökülerek ateşlenmeyecektir.
Madde 150- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürücü cihazlar karbondioksit tüpünün vanası çevrildiği taktirde mutlaka kullanılacak, yanlışlıkla vanası çevrilen tüpler ise tekrar kullanılmayacağından yenisi ile değiştirilecektir.
Madde 151- Tesislerde başka tür yangın ihbar söndürme sistemleri varsa kontrol ve kullanma talimatlarına uygun işlem yapılacaktır. Yetkili amir talimatı dışında bir kısmı veya tamamı devre dışı bırakılmayacaktır.
Madde 152- Karbondioksit gibi tehlikeli maddeleri püskürten cihazlar, havalandırılmayan yerlerde özel maske ile kullanılacak ve söndürmeden sonra kapalı yerler havalandırılacaktır.
Yangun Durumunda Yapılacak İşler

Madde 153- Yangın fark edildiğinde öncelikle çevredekilere ve o binadaki çalışan personele, sonra ilgililere haber verilecektir.
1-Likit gaz elektriksel nedenli yangınlarda, yangın yakınındaki yanıcı madde kaynakları izole edilecektir.
2-Yangında “Can Kurtarmak” ilk yapılacak iş olacaktır. Bu yapılırken kendisinin ve başkalarının hayatı lüzumsuz hareketlerle tehlikeye atılmayacaktır.
3-Yangın mahalline en yakın uygun söndürücü cihaz ile yangın söndürülmeye çalışılacaktır.
Bunu yaparken;


 • Kullanılan cihaz kuru kimyevi tozlu cihaz ise emniyet pimi yeniden çıkartılacak ve mandalına basılacak, karbondioksitli cihaz ise ağaç sapından tutularak lans’ı yerinden çıkartılacak ve alevin köküne tutulacaktır.
 • b-Cihazın vanası sola ve sonuna kadar çevrilecektir.
 • c-Püsküren madde alevi örtercesine gezdirilecek ve hava ile teması kesilecek ve yangın söndürülmeye çalışılacaktır.
 • d-Söndürmenin sonunda; yangın yeri mutlaka kontrol edilecek ve yangının iyice sönmüş olduğundan iyice emin olunacaktır.
4-Dumanın yakıcı ve boğucu etkisine karşı ağız ve burun ıslak bez ile kapatılacaktır.
5-Elektrik akımını kesmeden su veya sulu cihazlı yangın söndürücü kullanılmayacaktır.
6-Akaryakıt yangınları su ile söndürülecektir. Bu tür yangınlarda kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürücüler kullanılacaktır.
7-Yangının yayılmasını önlemek, yangını boğmak için kapı ve pencereler kapatılacaktır.
8-Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler yangın yerinden uzaklaştırılacaktır.
9-Yangını söndürürken lüzumsuz tahribatlarda, gereksiz kırma ve yıkmalarda bulunulmayacaktır.
Madde 154- Personelin tamamı kurumdaki görevli doktorların her türlü muayene ve aşı için tespit edilen yer ve zamanda hazır bulunacak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Hükümlerine uyacak ve kendi sağlığını koruma hususunda azami derecede dikkatli olacaktır
Madde 155- Periyodik veya periyodik olmayan sağlık kontrol muayenesinden geçirilen her personel için bir sağlık sicil kartı tanzim edilecek, yapılan kontrol ve muayene neticeleri bu karta işlenecek, kartın tanzimi, muhafazası ve gerektiğinde ilgili makamlara ibrazı sağlık servisi yetkililerinin sorumluluğunda olacaktır.
Madde 156- Personel çalışma yerinin özelliklerine göre periyodik kontrollere tabi tutulacaktır.
Madde 157- Yemek kapları gelişigüzel atılıp, başka maksatlar için kullanılmayacak, bütün personel sağlığı için bu hususa dikkat edecek, uymayanları uyarmak veya yetkililere bildirmekle görevli olacaktır.
Madde 158- İçme sularını kendi imkanları ile temin eden ünitelerde içme sularının içilebilir, kullanma sularının kullanılabilir durumda ve personelin sağlığına zararlı olmadığı devamlı surette takip edilecektir. Bu ünitelerde içme ve kullanma suları 3 aylık periyotlarla ancak gerekli olduğunda her zaman sağlık servisi veya ünite yetkilileri nezaretinde müdahale ve tahlil ettirilecektir. Bu tahliller ve ilgili raporlar sağlık servislerince muhafaza edilecektir.
Kişisel Koruyucular ve İş Güvenliği Ekipmanları

Madde 159- Çalışanların ve işlerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koruyucu alet ve ekipman işyerindeki ünite amirlerince sağlanacaktır.
Madde 160- Temin edilen koruyucu alet ve ekipmanların her an kullanılabilir durumda bulundurulması çalışanlarca sağlanacaktır.
Madde 161- Çalışanlar verilen kişisel koruyucuları ve iş güvenliği malzemelerini kullanmak zorundadır.
Madde 162- Kişisel koruyucular işe başlamadan önce mutlaka kontrol edilecektir. Uygun durumda bulunmayan koruyucular rapor edilerek yenisi ile değiştirilecektir.
Madde 163- Koruyucu alet ve ekipmanlar TSE, TSEK veya uluslararası standartlara uygun olacaktır.
Madde 164- Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde işin niteliğine uygun olarak, baret, kask, miğfer, başlık, saç fileleri veya şapkalardan biri tercih edilerek kullanılacaktır.
Madde 165- Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan, tozdan, kardan ve tehlikeli ortamlardan, gözü korumak amacı ile göze uygun kafes, gölgelik, maske veya gözlük mutlaka kullanılacaktır.
Madde 166- İnsan sağlığına zarar verebilecek gaz ve toz kaçaklarının bulunduğu yerlerde çalışacak olanlar, filtre edilmiş veya temiz hava vererek çalışma ortamı hazırlayan maskeler kullanacaklardır.
Madde 167- 80 desibelin üzerinde ses ve gürültü olan yerlerde çalışan kişi, kulaklarını koruması için kulaklık veya kulak tıkaçlarını mutlaka kullanacaktır.
Madde 168- Çalışma sırasında çalışanlar, ellerini elektrik çarpmalarına, kaynak arklarına, ezilmelere, cisim batmalarına, ısıya, kimyasal maddelere, asitlere, bazlara vb etkenlere karşı koruyan eldivenler kullanacaklardır.
Madde 169- Elektrik bulunan veya bulunma ihtimali olan yerlerde (kesici ve ayırıcıları açar veya kapatırken, sigorta değiştirirken, hatta gerilim olup olmadığını kontrol ederken, topraklama ve kısa devre yaparken vb) gerilim kademelerine uygun olmak şartı ile izole eldiven kullanılacaktır. Tek başına izole eldiven ile enerjili yere kesinlikle temas edilmeyecektir.
Madde 170- İzole eldivenlerin bakım ve kontrolü;

 • Eldivenler sık sık (eldivenin alındığı firmaca belirlenecek şekilde) temizlenecektir.
 • Yağ ile eldivenlerin teması önlenecektir.
 • Eldivenlerde kaçak olup olmadığı test metodu ile kontrol edilecektir.
 • Kauçuk eldivenler kesici cisimlerle temas ettirilmeyecektir.
 • Çalışanlar eldiven kullanırken eldivene zarar verecek yüzük takmayacaklardır.
 • İzole eldivenler pudralanarak lastik torba içinde saklanacaktır.
Madde 171- Yüksek yerlerde yapılan (direk, kule, iskele vb) çalışmalarda düşmeye karşı amaca uygun emniyet kemeri kullanılacaktır.
Madde 172- Ağır ve yuvarlanabilir malzemenin kaldırılıp taşındığı, sivri cisim batmalarının olduğu yerlerde mekanik iş ayakkabıları giyilecektir.

 • Asit, baz vb kimyasal maddelerle çalışılan yerlerde lastik vb maddeden yapılmış ayakkabı,
 • Elektrik çarpmalarının olabileceği yerlerde, tabanı veya tamamı izole ayakkabı,
 • Sulu zeminlerde yapılacak çalışmalarda çizme kullanılacaktır.
Madde 173- Vücudun dış etkenlere karşı korunması için çalışma sırasında ceket, pantolon, iş tulumu veya iş elbisesi giyilecektir.

 • Yanma ve parlama tehlikesi olan yerlerde; ateşe ve ısıya dayanıklı alev almayan,
 • Kimyasal maddelerle ve akü odalarındaki çalışmalarda aside ve kimyasal maddelere dayanıklı önlük, ceket, pantolon ve tulum,
 • Elektrik tesis, işletme, bakım-onarım işleri ve atölyelerde çalışan personel işlerine uygun giyineceklerdir.
Madde 174- Yüksek gerilimde elektrik manevrası sırasında diğer koruyucularla beraber kişinin toprağa geçiş direncini arttırmak için izole halı veya tabure kullanacaktır.
Madde 175- Direk veya bina üstünde çalışırken kullandıkları aletleri düzenli bir şekilde taşıyan alet torbası kullanılacaktır.
Madde 176- OG ve YG’de devreyi açıp kapatan kesme ve ayırma işlemi yapan cihazların manevrasında el ile kumanda edilmesi ihtiyacı oluştuğunda veya topraklama işleminin yapılmasında uzunluğu yerine göre değişen izole stanka kullanılmalıdır.
Madde 177- OG tesislerinde bulunan sigortaların değiştirilme işleminde sigorta değiştirme pensi kullanılmalıdır.
Madde 178- OG ve YG’de teçhizatın ayırıcı bıçaklarında veya benzer yerlerde gerilimin olup olmadığı gerilim dedektörüyle kontrol edilmelidir.

 • OG ve YG’deki çalışmalarda çalışma bölgesini güvenlik altına almak için mutlaka topraklama ve kısa devre teçhizatı kullanılmalıdır.
  • Topraklama ve kısa devreyi yaparken iletken kısımlara çıplak elle dokunulmayacaktır.
  • Topraklama ve kısa devre işlemi yapılırken önce toprak teması sağlanır. Daha sonra sırasıyla her fazda kısa devre işlemi yapılacaktır.
  • Koruma topraklamasının iletken kesiti en az 16 mm2 olmak üzere kullanılan yerin kısa devre akımını taşıyacak kesitte olacaktır.
  • Topraklama ve kısa devre donanımının kıskaçları (klips) amaca uygun kullanılacaktır. (İletkenler için mandal tipi veya vidalı, bara için vidalı tip)
  • Topraklama ve kısa devre donanımları eksiz, esnek ve çok telli olup, üzeri şeffaf izolasyonla kaplanmış olacaktır.
 • OG ve YG EİHatlarında gerilim olup olmadığı mutlaka hat tüfeği ile kontrol edilmelidir.
 • Çalışma alanındaki güvenlik sınırı, boyalı, fosforlu ya da yansıtmalı bez veya plastik çalışma alanı uyarı bantları ile belirtilecektir.
 • Kazan türü kapalı ve nemli ortamlarda çalışan kişilerin kullandıkları el aletlerindeki (breyz, matkap vb) olası elektrik kaçağı durumunda çarpılınmaması için mutlaka güvenlik trafosu kullanılmalıdır.
 
BU YÖNETMELİK HALEN GEÇERLİ Mİ DEĞİŞEN UNSURLARI VAR MI BİLGİSİ OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZ VAR MI?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst