Elektrik Teknikerleri...

Konusu 'Mesleki Tartışma Alanı' forumundadır ve mstyalvac tarafından 7 Ağustos 2009 başlatılmıştır.


 1. mstyalvac

  mstyalvac Üye

  Katılım:
  12 Aralık 2008
  Mesajlar:
  437
  Beğenilen Mesajları:
  40
  Ödül Puanları:
  3
  Meslek:
  Elektrik Teknikeri
  Arkadaşlar Elektrik Teknikerlerine verilen yetkilerin (proje yeterlilik gücü,imar yapım işleri vs..) yetersiz olduğunu düşünüyorum...

  fen adamı yeterlilik gücümüz 30kW buda yaklaşık 3 daireye tekamül ediyor,bu ayrımın sebebi nedir? neye göre belirleniyor? en azından bi 100kW lık bi yeterlilik verilmesi gerekir proje çizim onay konusunda..
   
  Yönetici tarafından son düzenleme: 8 Ağustos 2009
 2. AvcıKaplan

  AvcıKaplan Üye

  Katılım:
  5 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  148
  Beğenilen Mesajları:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Elektrik teknikeri
  İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN

  MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN

  FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  HAKKINDA YÖNETMELİK

  (Yayımlandığı R.G: 02.11.1985-18916)
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç

  Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2: Bu Yönetmelik, belediye ve mücavir alan sınırlan ile bu sınırlar dışında görev yapacak 38 inci maddede sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen adamlarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3: Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanununun 44 üncü maddesinin II nci fıkrası gereğince düzenlenmiştir.

  Tanımlar

  Madde 4: Fen Adamları; Yapı, Elektrik Tesisatçılığı, Sıhhi Tesisat ve Isıtma, Makina, Yapı Ressamlığı, Harita Kadastro, Tapu Kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğretim veren okullardan diploma ve kurs belgesi alarak, yapıların mimari, statik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesaplarının hazırlanması ve uygulanmasında ve halihazır harita ve kadastro işlerinde görev alan elemanlardır.


  İKİNCİ BÖLÜM

  Fen Adamlarının Gruplandırılması

  Madde 5: Fen Adamları, kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek üzere alanlarında gördükleri mesleki ve teknik öğretim seviyelerine göre aşağıdaki sınıflara ayrılırlar:

  I. Grup: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda üç ve dört yıllık yüksek öğrenim görenler:

  a) Teknik Eğitim Fakültesi mezunları,

  b) Mülga, Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunları,

  c) Mülga, Yüksek Tekniker Okulu mezunları,

  d) Yukarıda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

  II. Grup: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda iki yıllık yüksek öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra dört yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

  a) Meslek Yüksek Okulu mezunları,

  b) Mülga, Tekniker Okulu mezunları,

  c) Mülga, Îstanbul Teknik Okulunun Fen Memurluğu okulu mezunları,

  d) Teknik Lise mezunları,

  e) Mülga; Teknisyen Okulu mezunları,

  f) Mülga, Harita Ahzi Tersim Mektebi ve Harita Umum Müdürlüğü Harita Mektebinden mezun olanlar,

  g) Mülga, Yapı Kalfa Okulları ve Yapı Kalfası Sınıfı,

  h) Mülga, İstanbul Sanayi Mektebinin İnşaat Bölümü,

  ı) Mülga, Fen Tatbikat Okulu İstihkam ve Demiryolu Bölümü,

  i) Yukarda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar.

  III. Grup: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda ortaokuldan sonra iki ve üç yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

  a) Yapı Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi mezunları,

  b) Mülga, Erkek Sanat Enstitüsü, Yapı Sanat Enstitüsü ve yapı Enstitüsü mezunları,

  c) Mülga, Erke Sanat Okulu ve Yapı Sanat Okulu mezunları,

  d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Okulları mezunları,

  e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğünce açılmış lise üstü bir yıllık harita veya kadastro mesleki tedrisatlı kurslarını bitirenler,

  f) Mülga, İnşaat Ustası Okulu mezunları,

  g) Mülga, Yapı Ustası Okulu mezunları,

  h) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre ustalık belgesi alanlar,

  ı) Yukarda yazılı okullara muadil tahsil verdikleri Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca tesbit edilecek yurt içi ve dışı okullardan mezun olanlar ile bunlara denk kursları bitirenler.

  IV. GRUP: İlkokul mezunu olup, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren kurslar veya ortaokulu bitirenler,

  a) Mülga, Yapı Sanat ve Erkek Sanat Ortaokulu mezunları,

  b) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanununa göre "Kalfalık" belgesi alanlar,

  c) Gece ve Gündüz Endüstri Pratik Sanat Okulunu bitirenler,

  d) Milli Eğitim Bakanlığının Sürveyan yetiştiren kurslarını bitirenler,

  e) Belediyelere Fen elemanı yetiştirilmek üzere Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca düzenlenen kursları bitirenler,

  f) Evvelce, Belediyelerce ve Bayındırlık Müdürlüklerince veya ilgili meslek teşekküllerince açılmış olan Yapı Kalfası Kurslarından mezun olup da iştirak şart ve esasları Milli Eğitim Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığınca müşterek tesbit edilmek suretiyle belirli bir tarihte, bir defaya mahsus olmak üzere açılan imtihanda başarı sağlayıp yukarıda bir grupta sözü geçen kurs mezunlarına verilen belgeyi alanlar.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Fen Adamlarının Yetki ve Görevleri


  İnşaat İşlerindeki Yetki ve Görevleri

  Madde 6: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına girer. Fen adamlarının, kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren inşaatlar hariç olmak üzere, inşaat işlerindeki görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

  I. Grup:

  a) Mimari, Statik, plan proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek üzere tatbikatına yetkilidir.

  b) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyece; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırlan içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapıların;

  1) Mimari, statik, plan proje, resim ve hesaplan ihtisas ve iştigal mevzularına göne mimar ve mühendisler tarafından tanzim edilmiş, bodrumları ile birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2'yi geçmeyen 6 metreye kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) en çok 4 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 500 kg. hareketli yüke mütehammil olan yapıların fenni mesuliyetini deruhte ederek tatbikatım yapmaya,

  2) Bodrumları ile birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 300 m2'yi geçmeyen, 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) en çok 3 metre yüksekliğinde ve döşemeleri en çok metrekareye 250 kg. hareketli yüke mütehammil olan basit yığma plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya, yetkilidirler.

  c) Mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fen mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların yapılmasında, öğrenim alanlarına göre, kontrol yardımcısı ve şantiye mühendis yardımcısı görevlerini deruhte etmeye yetkilidir.

  II. Grup:

  a) İlâve tadiller hariç her türlü yapıların tamirini yapmaya,

  b) Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

  c) Mimari, statik, plân - proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş, bodrumları ile birlikte 5 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2 'yi geçmeyen 6 metreye kadar serbest açıklıkta (6 metre dahil) ençok 4 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri ençok metrekareye 500 kg. hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatını yapmaya,

  d) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyece; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içersindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece her türlü yapıların; bodrumları ile birlikte 3 katı ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 300 metrekareyi geçmeyen, 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) ençok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri ençok metrekareye 250 kg. hareketli yüke mütehammil olan basit yığma binaların, plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya, fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatını yapmaya,

  e) Mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili fenni mesuliyeti mühendis ve mimarlar tarafından deruhte edilen her türlü yapıların yapılmasında, öğrenim alanlarına göre, kontrol yardımcısı ve şantiye mühendis yardımcısı görevlerini deruhte etmeye, yetkilidirler.

  III. Grup:

  a) İlave ve tadiller hariç her türlü yapıların tamirlerini yapmaya,

  b) Her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

  c) Mimari, statik, plan-proje, resim ve hesaplan ihtisas ve iştigal mevzularına göre, mimar ve mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş, yığma binalarda imar durumlarına göre bodrumları ile birlikte 3 kat ve bütün katların inşaat sahaları toplamı 300 m2'yi geçmeyen 4 metreye kadar serbest açıklıkta (4 metre dahil) ençok 3 metre kat yüksekliğinde ve döşemeleri ençok metrekareye 250 kg. hareketli yüke mütehammil olanların tatbikatına yetkilidirler.

  IV. Grup:

  Bu grupta dahil fen adamları her türlü yapıların sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

  Sıhhi Tesisat ve Isıtma İşlerindeki Yetki ve Görevleri

  Madde 7: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartiyle sıhhi tesisat ve ısıtma işlerindeki yetki ve görevleri şunlardır:

  I. Grup:

  a) Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratım yapmaya,

  b) Teshin, klima, sıhhi tesisat, plan-proje, resim ve hesaplan ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş yapıların kalorifer, banyo, hela, mutfak tesisat tatbikatına,

  c) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, belediyece, belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırlan içinde, yükleneceği mesuliyet deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece, bütün katların inşaat sahaları toplamı 1000 m2'yi ve hacmi 4000 m3'ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit, banyo, hela, mutfak, tesisat plan, proje, resim ve hesaplarını yapmaya, fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına, yetkilidirler.

  II. Grup:

  a) her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

  b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

  c) Teshin, klima, sıhhi tesisat plan-proje, resim ve hesaplan ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyeti deruhte edilmiş yapılardan bütün katlarının inşaat sahaları toplamı 1000 m2'yi ve hacmi 4000 m3'ü geçmeyenlerin kalorifer ve banyo, hela, mutfak, tesisat tatbikatına,

  d) Yapının bulunduğu yer, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyece; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı il sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre, faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdirde ve sürece; bütün katların inşaat sahaları toplamı 500 m2'yi ve hacmi 2000 m3'ü geçmeyen binaların kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit banyo, hela, mutfak tesisat, plan-proje, resim ve hesaplarını yapmaya, fenni mesuliyetini deruhte etmeye ve tatbikatına, yetkilidirler.

  IIl. Grup:

  a) Her türlü yapıların tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmaya,

  b) Her türlü tesisatın sürveyanlık hizmetlerini görmeye,

  c) Teshin, klima, sıhhi tesisat, proje, plan ve resimleri ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim ve fenni mesuliyetleri deruhte edilmiş binalardan, bütün katlarının inşaat sahaları toplamı 500 m2'yi ve hacmi 2000 m3'ü geçmeyenlerin kalorifer ve merkezi bir tesisata bağlı olmayan münferit, banyo, hela, mutfak tesisat tatbikatına, yetkilidirler.

  IV. Grup:

  Her türlü yapıların sıhhi tesisat ve ısıtma tesislerinin sürveyanlık hizmetlerini görmeye yetkilidirler.

  Elektrik Tesisatçılığı İşlerindeki Görev ve Yetkiler

  Madde 8: Elektrik iç tesisatı yapacak olanlar, 8.8.1983 tarihli, 18129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik" ve bunun değişikliklerine dair yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

  Harita AIım İşlerindeki Yetki ve Görevleri

  Madde 9: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamına giren fen adamlarının kendi uzmanlık dallarında iştigal etmek şartıyla harita alımı içlerindeki görev ve yetkileri şunlardır.

  II. Grup:

  Harita alımı yapılan yer, belediye ve mücavir alan sınırlan içinde belediyelerce; belediye teşkilatı olmayan yerlerde ise, aynı ilin sınırları içerisindeki en yakın belediye ve mücavir alan sınırları içinde, yükleneceği mesuliyeti deruhte edebilecek mesafede, ilgili idarece ihtisas ve iştigal konularına göre faaliyet icra eden serbest mimar ve mühendis bulunmadığı tevsik edildiği takdir ve sürece; nirengi ve nivelman noktaları tesisi, ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenlemeleri uygulama işlerini yapmaya yetkilidirler.

  III. Grup:

  Fenni mesuliyetleri bir harita kadastro mühendisi tarafından deruhte edilmek şartıyla: ana nirengi ve ana nevilman hariç, nirengi ve nivelman noktalan tesisi ölçü ve tafsilat alımı, arazi ve arsa düzenlemesi uygulamaları işlerini yapmaya yetkilidirler.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Fen Adamlarının Sorumlulukları


  Sorumluluk


  Madde 10: İmar planlan ile bunların tatbikat planlarını, halihazır haritaları, mimari, statik ve tesisat plan, proje ve resim, hesaplarını hazırlayan fen adamları, bunların bilcümle fenni hatalarından sorumludurlar.

  İlgili idarelere karşı, ihtisas ve iştigal mevzularına göre imar planına halihazır yapı ve tesisat tatbikatındaki sürveyan işlerinin yapılması ve bunların mesuliyeti bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yazılı fen adamlarınca deruhte edilmek üzere aldıkları işleri tasdikli imar planlarına ve tasdikli vaziyet planına, tatbikat projelerine, men'i kanun, tüzük, yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptırılmasından mükellef ve sorumludurlar.

  İşbu sürveyanlık hizmetlerinden dolayı sorumluluklar, mal sahibi tarafından adı ilgili idareye bildirilecek sürveyana aittir. Bu vazifeyi kabul ettiğini sürveyanın da ilgili idareye bildirmesi şarttır.

  İlgili idarelere karşı (ihtisas ve iştigal mevzularına göre) yapı, tesisat, harita ve bina aplikasyon işleri tatbikatım deruhte eden, bu yönetmeliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde yazılı fen adamları, sürveyanlık hizmetleri dahil tatbikatını, tasdikli imar planına ve tasdikli vaziyet planına, projelerine, mer'i kanun, tüzük, yönetmelik ve şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine göre yaptırılmasından mükellef ve sorumludurlar.

  Müeyyideler


  Madde 11: Bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 inci maddelerinde belirtilen fen adamlarının 10 uncu maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri veya hatalı ve ihmalkar davranışları tesbit edildiğinde: a Birinci tesbitte kendisine yazılı ihtarda bulunulur. b İkinci tesbitte yazılı tevbih verilir c Başka başka işlerin sorumluluğunu deruhte ettiği sırada da ola üçüncü tesbitte belgesi bir yıl süre ile askıya alınır. d Sorumlu olduğu işde kendi kusuru nedeniyle hasara, hatalı veya yanlış uygulamaya meyan vermesi halinde ilgili idare sınırlan içinde bir yıl süre ile başka bir almasına izin verilmez. e Bu müeyyideler sicile işlenir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

  Madde 12: Bu yönetmelikte bahsedilen sürveyanlık hizmetleri, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

  Havagazı iç tesisatı yapacak olanlar 24 Mart 1953 gün ve 8367 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Havagazı İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi" hükümlerine tabidirler.

  Sicil


  Madde 13: Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur ve bu sicillerin birer kopyalan her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerine gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırlan dışındaki yerlere görev yapacak fen adamlarının sicillerinin tutulması, o ilin Bayındırlık ve Îskân Müdürlüklerine aittir. Sicil fişleri yapanın, yapı ruhsatı alınmasından, bitimine (oturma izninin alınmasına) kadar geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Sicillerin tutulmasında yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.

  Sürveyanlık hizmetleri ise, sürekli olup sürveyanlar asıl fenni sorumlunun tesbit edeceği vakitlerde iş başında bulunmak zorunda ve projeye, teknik şartnameye aykırı gördükleri hususları da deftere işlemek ve üst düzeydeki teknik sorumlulara iletmek zorundadırlar. Kötü sicil alan sürveyanlar 1 yıl süreyle sürveyanlık görevi yapmakta idaresince men edilebilirler.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler


  Madde 14: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 1.3.1960 tarih ve 10445 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "6785 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre Fen Adamlarının Selahiyetleri ve Belediyelere Karşı Deruhte Edebilecekleri Fenni Mesuliyet Hudutları Hakkında Talimatname" ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.


  Geçici Madde: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili idareye karşı bu Yönetmelik dışında mesuliyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyetini işlerin ikmaline kadar devam ettirmeye yetkilidir.

  Yürürlük

  Madde 15: Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

  son düzenlemeler yazıyı okumakta fayda var;

  http://www.emo.org.tr/ekler/85166c2515d9fb7_ek.pdf?dergi=534
   
  Son düzenleme: 7 Ağustos 2009
 3. elek

  elek Katılımcı Üye

  Katılım:
  24 Mayıs 2006
  Mesajlar:
  1.983
  Beğenilen Mesajları:
  280
  Ödül Puanları:
  95
  Meslek:
  Mühendis
  Herkes aldığı eğitime ve bu eğitimin amacına göre yetki ve sorumluluk alır.Teknikerler proje sorumluluğu almamalı.
  Az olduğunu düşünüyorsun ve 100 kw istiyorsun.Başkası bunuda az görüp
  300 kw isteyebilir.Ben çok iş alabilirim,ekmekten büyük parça koparabilirim
  diyebilir.Ekmeği büyütmekle görevli büyüklerimiz "ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin" dedikleri ve ortada küçük pasta olduğu için millet birbirini yemeye başlar.
  Durum böyle olunca sonraki mesajlarda birbirimizi yediğimizi göreceksin:D
   
 4. mstyalvac

  mstyalvac Üye

  Katılım:
  12 Aralık 2008
  Mesajlar:
  437
  Beğenilen Mesajları:
  40
  Ödül Puanları:
  3
  Meslek:
  Elektrik Teknikeri
  Aldığımız eğitim 100kW için yeterli değilmi...

  M.Y.O Derslerine bi göz atın bakalım neler neler öğreniyorlarmış..

  Madem yetki bu kadar az o zaman derslerinde bi okadar hafif olması gerekir..

  ben 2000 yılında mezun oldum,okurken hep ''bizi prof yapcaklar galiba'' diye

  düşünüyordum..Çünkü dersler mühendislik fakültesi dersleriyle hemen hemen aynı...


  sonuç itibari ile bu konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum...

  imar,yapım işleri hep teknisyen,teknikerlerde balı kaymağı mühendislerde olmuyor böyle...
   
 5. korkmaz_design

  korkmaz_design Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

  Katılım:
  21 Aralık 2006
  Mesajlar:
  2.258
  Beğenilen Mesajları:
  751
  Ödül Puanları:
  321
  myo aldığın dersler 100kW için fazlasıyla yeterde( tabi okurken 2 senelik okulu 3 veya 4 yılda bitirdiysen yetmez) bunu mühendislik odalarına kim anlatıcak şimdi teknikerlerin güçü arttığı anda mühendis odaları hemen harekete gecip karşı çıkıçaklar emin ol odaların teknikerlere ve teknisyenlere bakışı tamammen farklı...
   
 6. mstyalvac

  mstyalvac Üye

  Katılım:
  12 Aralık 2008
  Mesajlar:
  437
  Beğenilen Mesajları:
  40
  Ödül Puanları:
  3
  Meslek:
  Elektrik Teknikeri  Haklısınız..

  şahsen 2 yıllık okulu 2 yılda ve bölüm 2.si olarak bitirdim ;)

  sanırım bu konu ile ilgili çalışmalar var ve şuan taslak halinde yönetmeliğe

  girmesi durumunda E.M.O bu konuyu yargıya taşıyacaktır eminim..

  Fakat Elektrik Teknikerleri Odası varmı yokmu belli değil zaten bir ara

  ankarada böyle bi girişim olmuştu galiba...

  Hakları savunacak oda,sosyal grup olmadığı sürece E.M.O bu işin TEKELini

  tutacak gibi..

  Bırakında birazda biz tutunalım...
   
 7. korkmaz_design

  korkmaz_design Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

  Katılım:
  21 Aralık 2006
  Mesajlar:
  2.258
  Beğenilen Mesajları:
  751
  Ödül Puanları:
  321
  teknikerleri devletde savunmuyo ki özel sektör savunsun son yapılan kpss de elektrik teknikeri 6 kişi alıcaklardı

  dışardan insanlar diyoki 2 yıllığı okuyacağına 4 yıl okusaydın diyenlere veya üstüne geçseydin diyenlere bende hazır cevap vardır
  "o zaman sınava benim yerine sen girseydin" derim
  e.m.o da dayanışma var
   
 8. mstyalvac

  mstyalvac Üye

  Katılım:
  12 Aralık 2008
  Mesajlar:
  437
  Beğenilen Mesajları:
  40
  Ödül Puanları:
  3
  Meslek:
  Elektrik Teknikeri
  mesela Elektrik bölümü;

  Elektrik çok kapsamlı geniş içieriğe sahip bir bölümdür,

  ve bu geniş içeriğin bütün dallarında tüm yetkiler mühendislerde...

  bu konuda bi sosyal grup şart...

  elektrik teknikerleri odası olmalı,dayanışma olmalı ki hakettiğimizi alabilelim..

  sonuç olarak biz mağduruz...

  örnek; ben 600ytl aylıkla çalışıyorum,elk.teknikeriyim...
   
 9. elek

  elek Katılımcı Üye

  Katılım:
  24 Mayıs 2006
  Mesajlar:
  1.983
  Beğenilen Mesajları:
  280
  Ödül Puanları:
  95
  Meslek:
  Mühendis
  Tüm yetkiler mühendislerde ifadesini de anlamak mümkün değil.Bir işletmede tabiki eğitimi yüksek olanın yetkiside olacak,ve bu yetki sorumluluğuda getirecek.İmza yetkisi kastediliyorsa,çoğunlukla bu yetki kendi adına çalışan mühendisler için söz konusu.
  Bu da tüm mühendisler içinde %10 u anca bulur belki.Geri kalan ezici çoğunluk düşük ücretle çalışan mühendislerdir.Teknisyenlerin,teknikerlerin sayısını düşünürsek var olan yetkileri arttırılırsa bu azınlıktaki mühendislerin ekmeği ile oynama durumu söz konusu olur ki bu da büyük haksızlık.Neden başkalarının yetki alanına girmeye çalışılır anlamak mümkün değil.Neden başka bir mesleğin ünvanına göz dikilip o ünvana sahip olmaya çalışılır onu da anlamak mümkün değil.Hemşirelere de fark dersi verdirip doktor yapalım.
   
 10. ct

  ct Üye

  Katılım:
  23 Mart 2008
  Mesajlar:
  161
  Beğenilen Mesajları:
  9
  Ödül Puanları:
  3
  Meslek:
  Elektrik Mühendisi
  Meslek yüksek okuluna girebilmek için derece yapmaya gerek yoktur ama iyi mühendislik okulları için (Teknik Üniversiteler) çok yüksek puanlar yapmalısınız. İlkokuldan liseye o stresli sınava çalışıp gençliğimizi yaşayamamanın karşılığıdır belki bu. Zaten bu ayrımın o zamanlar bilincinde olsaydı bu arkadaşlar çalışıp kazanmaya çalışırlardı. Ailenin bilgisizliği ve yanlış yönlendirmesi yüzünden bir maduriyet varsa olabilir ancak.
  Biz de (mühendisler) öyle güllük gülüstanlık yaşamıyoruz, mezun oluyoruz iş veren olabildiğince düşürmeye çalışıyor maaşları. Problem maaşların işverenin kafasına göre olması. Asgari ücreti bin lira yapmadıktan sonra ne desek boş bu ülkede.
   
Yüklüyor...
Benzer Konular
 1. hasan_89
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  251
 2. Hi I'm Akiko
  Mesaj:
  18
  Görüntüleme:
  777
 3. merttce
  Mesaj:
  5
  Görüntüleme:
  1.911
 4. xDoZeRx
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  544
 5. hkn_blt
  Mesaj:
  22
  Görüntüleme:
  2.044
 6. electricmhnds
  Mesaj:
  6
  Görüntüleme:
  1.011
 7. tahsinkepenek
  Mesaj:
  1
  Görüntüleme:
  422
 8. 06emrah
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  560
 9. Teknik-57
  Mesaj:
  5
  Görüntüleme:
  2.131
 10. mstyalvac
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  3.669

Sayfayı Paylaş