KontrolKalemi.Com

Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Dalgalanması Kaynaklı Tazminat Yükümlülüğü Trimbox ile Ortadan Kalkıyor.

Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Dalgalanması Kaynaklı Tazminat Yükümlülüğü Trimbox ile Ortadan Kalkıyor.

Şebeke kaynaklı hasarlar, ürünleriniz garanti süresi içerisinde dahi olsa üreticiler tarafından garanti kapsamı dışında tutulur ve bu durumlarda tamir ya da tazminat yükümlülüğü Elektrik Dağıtım Şirketlerine geçer.

Bu durum EPDK’nın 21 Aralık 2012 Tarihli ve 28504 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Düzenleme şöyledir;

ELEKTRİK DAĞITIMI VE PERAKENDE SATIŞINA İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin olarak dağıtım şirketleri, perakende satış şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Kullanıcı zararının tazmini

MADDE 26- (1) Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla kullanıcıya ait teçhizatta ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir.

(2) Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.

(3) Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

(4) Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

(5) Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kullanıcıya bildirilir.

(6) Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

(7) Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

(8) Kullanıcı, zararının tazmini hususunda dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemlere ilişkin şikâyetlerini Kuruma iletir.

 

Bu düzenlemenin yapılış amacından kolayca görüleceği üzere birçok ev ve işyerindeki binlerce elektrikle çalışan sistem, cihaz, makine ve teçhizat şebeke kaynaklı arıza yaşayabilmekte ve kullanıcı zarar görebilmektedir. Yetkisiz birçok kişinin elektrik sistemlerine müdahalesinden kaynaklı hatalar da oluşunda bazı durumlarda haklı olarak Dağıtım Şirketleri zararı tazmin etmeyebilmekte ve konu mahkemelere intikal ederek zaman ve maddi anlamda birçok zarar oluşabilmektedir.

Bu anlamda Dağıtım Şirketleri ile Trimbox arasında yapılan görüşmeler, testler ve uygulamalar neticesinde Trimbox’ın yaşanabilecek ve özellikle elektrik gidip gelmesi sırasında yoğun yaşanan bu ve benzeri hasarları ortadan kaldırdığı görülmüş, Dağıtım Şirketleri tarafından bu durum Enerji Bakanlığı’na resmi yazı ile bildirilmiştir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ